کارگاه رياضيات مالی

10:30 –  9

12:30 –  11

15:30 –  14

17:30 –  16

Title

عنوان 

Stochastic analysis and SDE

آنالیز تصادفی و  معادلات دیفرانسیل تصادفی

Fundamentals of Financial Mathematics

مبانی و اصول ریاضیات مالی

 Monte-Carlo Simulation of Financial Models

شبيه سازي مونت كارلو مدلهاي مالي

مدل­سازی نوین بازارهای سرمایه و ریاضیات مالی

سخنران

دکتر زنگنه

دکتر باستانی

دکتر باستانی

دکترنیسی

کارگاه رياضيات زيستی

10:30 –  9

12:30 –  11

15:30 –  14

17:30 –  16

موضوع

Simulations in Neuroscience

شبیه سازی در علوم اعصاب

Bifurcation Theory and Its Applications in Neuroscience I

نظریه انشعاب و کاربردهای آن در علوم اعصاب 1

Bifurcation Theory and Its Applications in Neuroscience II

نظریه انشعاب و کاربردهای آن در علوم اعصاب  2

Examples of Oscillations in Mathematical Biology

مثال های از بروز نوسان در ریاضیات زیستی

سخنران

دکتر عباسیان

دکتر رضوان

دکتر فتوحی

دکتر  رکنی

کارگاه معادلات ديفرانسيل

10:30 –  9

12:30 –  11

15:30 –  14

17:30 –  16

موضوع

توابع تعمیم یافته و ناورداهای معادلات دیفرانسیل کسری

A class of self-dual partial differential equations and their  variational
principles

معادلات دیفرانسیل جزئی بیضوئی

On common fixed point theorems and some applications to differential equations

سخنران

دکتر نهان علی اف

دکتر مومنی

دکتر نهان علی اف

دکتر کوپالSpread Firefox Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!